Regulamin

 

Informujemy, że ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów laureatom odbędzie się w dniu Konkursu o godzinie 13.15

 

  

Regulamin na rok 2018

 

 

 1. Konkurs "Start po Indeks SGGW", zwany dalej Konkursem, odbywa się podczas majowych Dni SGGW. Organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Konkurs prowadzony jest z czterech przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, geografia. Zakres pytań konkursowych obejmuje profil rozszerzony programu szkoły średniej.
 3. Uczestnicy Konkursu wybierają jeden spośród przedmiotów wymienionych w pkt. 2.
 4. Dyplom laureata Konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 45–2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017–2020, uprawnia do przyjęcia na studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunek studiów, na którym obowiązuje kwalifikacja
  z przedmiotu, z którego uczestnik uzyskał tytuł laureata. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu,
  na który wszystkich kandydatów (także zwycięzców Konkursu) obowiązuje sprawdzian z rysunku odręcznego.
 5. Do Konkursu mogą przystąpić tylko uczniowie klas maturalnych. Z uprawnień laureata, o których mowa w pkt. 4 mogą skorzystać tylko raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 6. SGGW zapewnia przeprowadzenie Konkursu z każdego przedmiotu dla maksymalnie 100 uczestników. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu z przedmiotu jest zarejestrowanie się do udziału w Konkursie z danego przedmiotu co najmniej 25 uczestników, w terminie wskazanym w punkcie 7. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest internetowe zgłoszenie uczestnika poprzez stronę internetową: http://startpoindeks.sggw.pl - w terminie od 11 kwietnia od godz. 9:00 do 9 maja 2018r. do godz. 15:00.
 8. Lista zgłoszonych do Konkursu uczestników tworzy się automatycznie (on-line) do wyczerpania limitu podanego w punkcie 6 i jest publikowana na stronie internetowej startpoindeks.sggw.pl. Po zarejestrowaniu się w systemie każdy uczestnik powinien w dniu rejestracji sprawdzić swoje nazwisko na liście zgłoszonych.
 9. Konkurs ma formę elektronicznego testu wyboru oraz zawiera 1-3 pytania otwarte.
 10. Testy ze wszystkich przedmiotów odbędą się w dniu 19 maja (sobota) 2018 r. na terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159 w godz.:
  09:3010:30 I tura - przedmioty: biologia (45 minut), chemia (60 minut)
  11:0011:45 II tura - przedmioty: matematyka (45 minut), geografia (45 minut)
 11. Do Konkursu należy zgłosić się 15 minut przed jego planowanym rozpoczęciem. Zbiórka uczestników Konkursu odbędzie się w budynku 34, przed Aulą III (III piętro). Uczestnik zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem - potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 12. W dniu 19 maja 2018 r., ok. godz. 14:00, w sali wskazanej w programie Dni SGGW nastąpi ogłoszenie wyników
  i wręczenie dyplomów laureatom.
 13. Laureatami Konkursu są trzej uczestnicy z każdego z przedmiotów wskazanych w pkt. 2, którzy uzyskali najwyższe liczby punktów z testu, przy czym uzyskany wynik nie może być niższy niż 50% punktów możliwych
  do uzyskania. W przypadku uzyskania jednakowych wyników z testu, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje liczba punktów uzyskanych za pytania otwarte. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych z pytań otwartych o wygranej decyduje czas wypełniania testu.
 14. Wyniki Konkursu są jawne i zostaną zamieszczone na stronie internetowej nie później niż do dnia 23 maja br.
 15. Organizator nie udostępnia treści pytań konkursowych z poprzednich edycji Konkursu.
 16. Ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach związanych z Konkursem
  "Start po Indeks SGGW" jest Prorektor ds. Dydaktyki SGGW.